Privacybeleid

 

Inleiding

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Frisse Blick persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Frisse Blick inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

Frisse Blick zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

 

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Elles Vennix, Frisse Blick
Postadres: Lange Nieuwstraat 139, 5041 DB Tilburg
Tel: +31(0)647675671
Contact: https://www.frisseblick.nl/contact/#contactformulier
Website: www.frisseblick.nl
KVK 63266962

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Frisse Blick verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Algemene persoonsgegevens:
Voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, email-adres, factuurnummer

Bijzondere persoonsgegevens:
Frisse Blick verwerkt geen persoonsgegevens op grond van politieke opvattingen, ras, religie, gezondheid, seksuele geaardheid of strafrechtelijke veroordelingen.

Wanneer iemand onder de 16 jaar is wordt toestemming gevraagd aan ouder/voogd voor akkoord fotoshoot onder vermelding van soort fotoshoot.

 

Verwerkingsgrond

Frisse Blick verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:
-De klant wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
-De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Frisse Blick met de klant heeft gesloten;
-Frisse Blick een wettelijke verplichting dient na te komen
-Een gerechtvaardigd belang van Frisse Blick, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Frisse Blick aan de klant.

 

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:
-Uitvoering opdracht op overeenkomst met de klant
-Facturatie
-Marketing, promotie, reclame, versturen van nieuwsbrieven
-Telefonisch contact, emailcontact
-Uitvoering wettelijke verplichtingen

 

Geautomatiseerde verwerkingen

Frisse Blick maakt gebruik van automatische verwerkingen en dit gebeurd wanneer een klant een prijsbepalings tool en/of contactformulier invult en verzend via de website. De ingevulde gegevens komen automatisch in het orderverwerkingsprogramma Sprout Studio terecht.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Frisse Blick verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Frisse Blick blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Bewaarduur van persoonsgegevens

Frisse Blick zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:
-Wettelijke grondslag: Frisse Blick houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen

De klant heeft ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van Frisse Blick of door middel van telefoon of email. Frisse Blick zal de gegevens van de klant daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

 

Gebruik van cookies op website

Frisse Blick maakt geen gebruik van advertentiecookies, wel wordt gebruik gemaakt van een tool om het aantal bezoekers op de website te analyseren.

 

Beveiliging van de door Frisse Blick vastgelegde persoonsgegevens

Frisse Blick neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Frisse Blick.

 

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Frisse Blick via https://www.frisseblick.nl/contact/#contactformulier.

 

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving. Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modellenovereenkomst en/ of quit
claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

Frisse Blick fotostudio

Bezoek ons op afspraak.

Veldhovenring 98
5041BE Tilburg

Bezoekadres

Frisse Blick

Veldhovenring 98, Atelier 1, 5041BE Tilburg

Elles Vennix

Elles Vennix

Eigenaar & Fotograaf | Frisse Blick

Telefoon: +31647675671